مزاج سودا سرد و خشک و معادل آن خاک است و خاک مستحکم و انعطاف ناپذیر است، اگر بخواهیم انعطاف پدید بیاوریم باید به کمک آب یا آتش این کار را بکنیم. اگر در یک سوداوی نیز بخواهیم تغییر موضع بدهیم باید صبر، حوصله و نفوذ آب را داشته باشیم و مستمرا حرارت زیاد بدهیم، آب و حرارت زیاد فوری در روی خاک اثر نمی کند و شکنندگی (درد جبران ناپذیر)  ایجاد می کند و لذا حل سودا زمان بر است و زبان سوداوی ها را بلغمی ها و مقداری دموی ها می دانند چون بلغمی آب است و دموی آب همراه با گرمی است در سوداوی ها که معادلش خاک است اثر می کند.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش