1- علاقمند به حسابگری و مسایل فنی

2- همه سو نگر و تیز هوش

3- بهار و تابستان را دوست دارند

4- کم احساس و منطقی

5- میانه رو و محتاط

6- کم انرژی و مداومت در انجام کار

7- تمایل کم به معنویت

8- ناآرام و همیشه در فکر

9- دارای وسواس، نگرانی و دودلی

10- بدون توان ریسک

11- انتقام جو

12- مجذوب نمی شوند

13- میل جنسی فراوان ولی توان جنسی کم

14- فکر و خیال فراوان

15- بدبین، حساس و نگران

16- منظم

17- خود خور و درون گرا

18- اهل جنجال و جدال

19- تیزبین و بادقت همه جانبه

20- لجباز، یک دنده و پافشاری در انجام کارها


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اتدیش