کبد در زبان فارسی کَبَد و در زبان عربی کِبِد به آن می گویند که به معنای سختی تکه ای که در تنگنا واقع شده است و چون بین دو دنده جلو و عقب است و به آن فشار می آید لذا کبد نامیده می شود.
گفتیم کار کبد پیچیده است و بار اصلی وجود ما را کبد می کشد.
(در قلب 220 ولت برق داریم و اگر این برق از قلب بیرون بیاید برقش آدم را میگیرد و می میرد لذا این 220 ولت برق در خود قلب است نه بیرون آن و اگر این برق در قلب کمتر شود عملکرد قلب بهم می ریزد اول عملکرد خود قلب، بعد دنده ها، بعد دست و در نهایت پشت درد می گیرد.)
پرانتز بالا را توضیح دادیم تا به این نکته برسیم که حرارت این برق کجا می رود؟
تمام گرمای قلب را کبد می گیرد و به همین دلیل است که رنگش همیشه سیاه است.