برای تشخیص مزاج یک فرد می توان از او سوال هایی پرسید مانند : 

1- چه غذایی دوست داری؟

2- کم می خوری یا زیاد؟

3- حفظیات شما چطور است؟ 

4- رفتارت با دوستان محبت آمیز است؟

5- تخیلات داری؟

6- زود می خوابی؟ 

7- پر کار هستی یا نه؟

اگر  فرد به این سوالات دیر جواب دهد و دیر تصمیم بگیرد و در پندارها تردید داشته باشد یعنی سودا در سر دارد.

سن، جنس، درشتی، باریکی مو در سر و تن را بررسی می کنیم، از دست، پر مویی یا کم مویی تن شخص را تشخیص می دهیم و لازم نیست که عریان کنیم و از پر مویی گونه هم می فهمیم، وقتی که گونه پر مو بود نمی شود سینه بی مو شود، مو اگر سیاه بود یعنی گرمی دارد و دموی بودن را ثابت می کند و بعد سوالات گوارشی مطرح می کنیم و در گوارش اگر ترشی دوست داشته باشد گرمی شخص تایید می شود.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش