تندی حرکت و حرف زدن گواه بر گرمی است و آرامی و سنگین بودن زبان، گواه بر سردی است، آب از دهان آمدن دلیل بر سردی است و بعد نبض را می گیریم اگر پر و تند باشد گرم است و در غیر اینصورت سرد است.

در رفتار: یک کار را تمام کردن یعنی وارد سردی شدن، جون گرمی ها تنوع طلب هستند و کار را ناقص انجام می دهند و اگر یک کار را بخواهند تمام کنند خیلی باید به خودشان فشار بیاورند تا کار را تمام کنند و انسان هر چقدر به طرف سردی برود عاقل تر می شود و با دیپلماتیک حرف می زند اما گرمی ها می گویند هر چه پیش آید خوش آید


مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش