کبد (جگر سیاه): آنقدر که ما آدم ها مراقب دندان ها، موی سر، قلب و ریه هایمان هستیم به ندرت اتفاق می افتد به فکر کبدمان باشیم.

کبد بزرگترین عضو در بدن انسان است و وزن آن 3 پوند یا 453.69 گرم است.

جای کبد در بدن کجاست؟ کبد قسمت بالایی سمت راست شکم را پر کرده است.

از لحاظ پیچیدگی عملکرد، کبد دست قلب و ریه را از پشت بسته است. یعنی کار کبد از قلب و ریه بیشتر است و اگر کبد نتواند کارهای عمده خود را انجام دهد شخص فوت می کند برای همین است که اگر به حکیم مراجعه کنید به شما می گوید کبدت را همیشه تمیز و صاف نگه دار.