رنگ اصلی هر کسی رنگ دست اوست اگر رنگ دست با صورت یکی شد یعنی صورت رنگ اصلی دارد، هر چه سن بیشتر شد رنگ صورت تغییر می کند و رنگ دست باقی است، تا حدی این تفاوت را می پذیریم اما اگر از این هم بیشتر شد علامت بیماری است.

آدم گرم مزاج نمی تواند پنهان کاری کند یا اگر پنهان کاری بکند سختش است، آرزوهای بلند پروازانه یعنی گرمی و تعدیل آرزوها یعنی تعدیل مزاج.

افراد دو مزاجه هم داریم که اندام بالایی شان گرم و اندام پایینی شان سرد است، برای این نوع افراد داروهای ترکیبی می دهیم مثل سرکنگبین و غیره.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش