می گویند فلانی طبعش سرد یا گرم یا خشک است. گفتیم عناصر اربعه (آب، هوا، خاک و آتش) ترکیب اصلی جهان هستند. لذا حالت های بشر نیز ترکیبی از این چهار عنصر است, اما گاهی ژن های موروثی در وجود انسان غالب می شود و یکی از این عناصر بر دیگری غلبه پیدا می کند و حالات خاصی را برای آدمی پدید می آورد. به این حالت های پدید آمده طبع می گویند.

 پس طبیعت انسان ارث انسان است. لذا همه شنیدیم که مثلا می گویند این بچه مثل مامانش خونسرد یا مثل باباش عصبانیست یا مثلا اخلاقش به دایی اش رفته یا چقدر شباهت به عمویش دارد.

موضوع صله ارحام از همین قضییه نشات گرفته درواقع صله به کسی می گویند که انسان طبع را از او به ارث برده است.