کبد در زبان فارسی کَبَد و در زبان عربی کِبِد به آن می گویند که به معنای سختی تکه ای که در تنگنا واقع شده است و چون بین دو دنده جلو و عقب است و به آن فشار می آید لذا کبد نامیده می شود.
گفتیم کار کبد پیچیده است و بار اصلی وجود ما را کبد می کشد.