1- مصرف مستمر مواد مخدر خیلی گرم مثل تریاک، شدت سودا سازی هرویین بیشتر از تریاک است و بیشتر از آن شیشه و بعد کراک است.

2- داروهای ترک اعتیاد

3- ضربه

4- شوک

5- غم فراق

6- اوج عشق

7- نگاه به صورت یا صحنه زشت

8- مشروبات الکلی، چون خیلی گرم هستند لذا به دنبالش خیلی سردی است مخصوصا اگر بیش از اندازه باشد حالت مستی بیش از اندازه است، اگر بیمار مستی داشتید سرکه بدهید مستی اش بر طرف می شود.

9- استمرار مصرف دارو های گیاهی بسیار گرم

10- اوج نفرت

11- حسادت، حرص، کینه

12- شک مستمر

13- بد بینی

14- اندیشه منفی مستمر

15- پرخوری

16- حرام خواری

17- استفاده مستمر از کامپیوتر، تلویزیون، ماهواره و تلفن همراه


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش