خاک خود گراست وقتی هوایی آمد و چیزی را از زمین جدا کرد موقع آرام شدن هوا، دوباره به زمین برگردد و فرد سوداوی امانت دار و بخیل است و اگر کس دیگر هم ببخشد او ناراحت می شود و در حکم، سخت گیر و محکم است، هم نسبت به خود هم نسبت به دیگران، یک موضوع را از چندین جهت بررسی می کند و هر رشته ی تحصیلی که بازار داشته باشد به سراغ آن می رود. بارها اتفاق افتاده ما به سوداوی ها هدیه داده ایم پس داده است در حالیکه اگر به دموی یک شاخه گل بدهی برای همیشه یادش می ماند و گاهی در کنارش یک شعر هم می نویسد.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش