1- گرایش به علوم عقلی و ریاضیات

2- حسابگر و محتاط

3- بدحالی در بهار و زمستان

4- منطقی و عاقل

5- میانه رو، محتاط و گاهی ترسو

6- تجارت پیشه

7- آرام، منزوی و دارای حرکات کند

8- گذشته نگر

9- ظریف، ریز بین و حساس

10- منظم و دقیق

11- دارای استعداد افسردگی

12- بدون استعداد ریسک

13- اهل سازش، متاثر از دیگران و بی اراده

14- درون گرا، خود خور و منفی باف

15- نیازمند محبت

16- کینه توز 

17- فراموش کار و کند ذهن

18- بی میل به یادگیری

19- میل جنسی کم و توان جنسی کم

20- راحت و بی قید در اکثر مسایل


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش