1- محیط سرد

2- غذای سرد

3- فضای شرم ناک

4- ترس

5- غم

6- کینه

7- حسد

8- حرص

9- بوی تعفن

10- تنهایی

11- بی تحرکی

12- ایستایی

13- دوست منفی


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیراندیش