معیار گرمی و سردی تن در پراکندگی مو و آشکاری رگ است یعنی اگر اینطور باشد گرم مزاج است. 

اگر صورت یا بدن بیش از اندازه پف کرد یعنی سردی بیش از اندازه شده است. 

فشار خون بلغمی ها، فشار خون سرد است و استعداد افت قند دارند و دیابت این ها هم دیابت سرد است و استعداد سردرد های سرد با حالت تهوع دارند.

اگر بلغم متعفن در معده باشد و اجازه جذب دارو را ندهد بیمار باید اول قی بکند تا بلغم خارج شود و بعد داروی معده را بخورد.

شدیدترین دردهای بلغمی با تعریق از بین می رود و اگر ابزار تعریق نباشد بادکش گرم انجام می دهیم. 

سفیدی مو در جوانی ناشی از زیادی بلغم است.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش