فرد بلغمی خسته و زود رنج می شود، زیاد می خوابد و دستشان را لمس کنی سرد است. بلغمی ها به صدا غیر حساس هستند چون این رطوبت اجازه نمی دهد فرد در برابر صدا حساس شود، پس کسانی که می خواهند میزان تحملشان نسبت به صدا بیشتر شود باید رطوبت مغزشان را بالا ببرند. حساس در مقابل صدا یعنی خشکی مغز.  

حرکت آب در سرازیری است و دقتش از آتش بیشتر است پس بلغمی ها دقت بیشتری دارند، تعمق در مزاج بلغمی است چون رطوبت دارد و جزمیت در مزاج صفراوی دموی است چون خشکی دارد و این دو خصوصیت در دموی ها است.


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیراندیش