اگر سردی در آب زیاد شود آب منبسط می شود و از این جهت است آدم هایی که سردی آن ها زیاد باشد چاق تر می شوند لذا یک باریک اندام وقتی مقداری سنش بالا رفت کمی بدنش روی فرم می آید، آب تا محلول است یک جولانی، یک جا به جایی سریع و وحشتناک نشان می دهد، حمله می کند مثل اینکه کلی قدرت دارد مثل حمله موج جلو می آید ولی اگر ببیند صخره مقاومت می کند با همان قدرت بر می گردد، لذا در بلغمی ها استعداد حمله و غرغر شدید و خالی بندی ها وجود دارد اما بستگی دارد که در مقابلش بایستی یا نایستی، اگر بایستی سریع فرو می نشیند.

گرایش به ادبیات، شعر، فلسفه و ابداع مختص دموی ها و گرایش به ریاضی و محاسبات دقیق و مسایل فنی مختص بلغمی هاست. به همین خاطر است که پراکندگی شعرا در زنان کمتر است چون اکثر زن ها بلغمی هستند. هر چه سردی بیشتر باشد منفی گرایی بیشتر می شود، خود گرایی، تفکرات منفی، احتمال شکست ها، عدم موفقیت و خیانت در بلغمی ها وجود دارد چون آب به طرف پایین و عقب می رود و این منفی گرایی در پندار و رفتار هم هست، و لذا وقتی مثلا بچه مقداری دیر به خانه می رسد احتمال منفی را می دهد و فرد دموی با دوستانش تماس میگیرد و فرد بلغمی با نیروی انتظامی یا بیمارستان تماس می گیرد چون دموی مغزش گرم و بلغمی مغزش سرد است، در تصمیم گیری ها هم همینطور ضد و نقیض هستند. 


منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش