بلغم در یک لایه پایین قرار دارد که قرمزی آن کمتر است اما رطوبتش بیشتر است، غلظت بیشتر، گرمی کمتر، سردی بیشتر، وزن سنگین تر است همچنان که آب در زمین بیشترین جا را اشغال کرده است بلغم هم بیشترین جا را در بدن اشغال کرده است. چنان که آب را حرارت می دادیم تبدیل به هوا می شد، بلغم را هم اگر حرارت بدهیم تبدیل به خون می شود، وقتی که یک نفر سفید پوست راه می رود و ورزش می کند چهره اش گلگون می شود و وقتی که همین شخص را ماساژ می دهیم رنگ همان ناحیه قرمز می شود، وقتی که روغن گرم بمالیم بلغم در اثر گرمی می پزد و تبدیل به خون می شود، و غذا هم همین طور است و وقتی که یک بلغمی را بادکش می کنیم بعد از 7 جلسه ترکیبات خون عوض می شود و خونش زیاد می شود.

منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیراندیش