مزاج بلغم سرد و تر است و معادل آن آب است. سه چهارم کل زمین آب و سه چهارم سلول هم آب است و بلغم هم یک درجه از دم سنگین تر است و لذا اندام پایین را بیشتر اشغال می کند برعکس صفرا که در بالاست و بیماریش هم در بالاست مثل: زردی و یرقان.

آب بیشترین جا را در بدن اشغال می کند، و نفوذی آرام در خاک دارد، حرکت آب رو به عقب و پایین است و لذا یک آدم بلغمی خاطرات گذشته اش به ذهنش می آید و چون آب به جاهای ریز نفوذ می کند لذا ریز بینی آرام در بلغم است، اگر بخواهیم آب را به طرف بالا حرکت بدهیم باید گرم کنیم و هر قدر بیشتر گرم شود بیشتر میل به بالا خواهد داشت و آینده نگر می شود، و از گذشته رو بر می گرداند اما این حرارت باید مداوم باشد، مثل اینکه وقتی هوا سرد باشد رطوبت هوا ته نشین و قطرات ریز آب نمایان می شود، پس اگر یک بلغمی بخواهد مثبت نگر باشد باید غذا، محیط و لباسش گرم باشد.

منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیراندیش