متاسفانه اکثریت مردم جهان طبعشان سرد است چرا که سیستم خوراکی آن ها بیشتر بلغم زا است که بخاطر همین فعال بودن بلغم به آن ها لنفاتیک یا بلغمی می گویند. 

ما به دلیل اینکه مزاج اکثریت مردم بلغمی شده قصد داریم در چند پست بعدی به توضیح مفصل همین موضوع بپردازیم.