1- گاهی علاقمند به ادبیات و گاهی علاقمند به ریاضی
2- دارای استعداد خشونت و بد خلقی
3- پاییز و زمستان را دوست دارند
4- گاهی عاشق و گاهی فارغ
5- گاهی با اراده گاهی سست
6- گاهی پرانرژی گاهی کم انرژی
7- دارای استعداد معنوی
8- تند و تیز و بی قرار
9- گاهی پر جرات و گاهی آرام
10- پرخاشگر
11- نا آرام و دو دل
12- بعضا باعث رنجش دیگران می شوند
13- تیزبین و دقیق در برخی ابعاد
14- مقید به اصول، منظم و حساس
15- آینده نگر و بعضا خیال باف
16- حاضر جواب و باهوش
17- بعضا سخاوتمند
18- میل جنسی و توان جنسی متغیر
19- سریع و چالاک و پرانرژی
20- پرحرف

منبع: مزاج شناسی و نسخه های استاد خیراندیش