1- ایستاده آب و غذا خوردن موجب می شود دور کبد پی ببند، بنابراین غذا یا حتی لقمه ای نان یا تنقلاتی که سرپا خورده شود کبد را چرب می کند.
2- سرخ کردنی ها
3- کتلت (جگر را در شب سوراخ سوراخ می کند)
4- انواع سس